RODO

RODO

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych: Krzysztof Kożuch, z którym można się skontaktować poprzez e-mail IOD@skokalberta.pl lub pisemnie: Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Św. Brata Alberta, ul. Polska 35/1, 12-100 Szczytno.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Nasza oferta
Pożyczki
Info SKOK Szczytno
Informacje
Partnerzy