Lokaty

 • Terminy lokowania od 1 miesiąca do 36 miesięcy
 • Bez minimalnej kwoty wpłaty
 • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty
 • Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umowy
 • Możliwość otwierania wielu rachunków
 • Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu
       Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
       Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)
 • W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, deponentowi przysługuje
       10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty

Okres trwania lokaty 1-mc 3-mce 6-mcy 12-mcy 24-mce 36-mcy
Oprocenowanie zmienne 1,20 % 1,40 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 2,60 %
Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta
 

O Nas

Regionalna SKOK działa na krajowym rynku usług finansowych od 1997 roku. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów takich jak: pożyczki, lokaty, rachunki i ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej